E

Shane Scranton

Round Table Panelist

E

Kyriaki Goti

Hackathon Judge

E

Don Henrich

Round Table Panelist

E

Islay Burgess

Hackathon Judge

E

Jesse Devitte

Round Table Panelist

E

Margaret Wang

Symposium Speaker

E

Serena Li

Symposium Speaker

E

Mostapha Sadeghipour Roudsari

Round Table Panelist

E

Toru Hasegawa

Symposium Speaker

E

Michael Leach

Symposium Speaker

E

James Coleman

Symposium Speaker

E

Nathan Miller

Symposium Speaker

E

Onur Yuce Gun

Symposium Speaker

E

Andrew Heumann

Symposium Speaker

E

Gui Talarico

Symposium Speaker

E

Brian Gillespie

Symposium Speaker, Hackathon Judge